Συχνές ερωτήσεις

Βασικές ένιες

Τι εννοούμε με τον όρο «Αστική Ευθύνη»;

Είναι η υποχρέωση αποκατάστασης ζημιάς που προκαλείται σε τρίτους.

Τι σημαίνει «μερική κλοπή» οχήματος;

Η κλοπή εξαρτημάτων που κρίνονται απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του.

Τι είναι η υπασφάλιση;

Η τρέχουσα αξία κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου που υπερβαίνει το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Τι είναι η πράσινη κάρτα;

Είναι το έγγραφο που πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν στη χώρα του ατυχήματος.

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί;

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Τι μου προσφέρουν οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου;

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Τι γίνεται με την ασφάλιση σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος;

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Σε περίπτωση ατυχήματος...

Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος;

 • Καλούμε την υπηρεσία «φροντίδα ατυχήματος» στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ειδοποιούμε την Αστυνομία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει τραυματισμός.
 • Συμπληρώνουμε με την καθοδήγηση του εκπροσώπου της «φροντίδας ατυχήματος» τη δήλωση ατυχήματος.
 • Εάν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί λόγω του ατυχήματος, ζητάμε από την ίδια παραπάνω υπηρεσία, την ρυμούλκηση του οχήματος στο κατάλληλο συνεργείο.Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του άλλου οχήματος, την ασφαλιστική του εταιρεία καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του άλλου οδηγού.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την αποζημίωση από ατύχημα;

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανά περίπτωση (πχ υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες). Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών απαιτούνται συνήθως:

 • Αντίγραφο δελτίου συμβάντων, εφόσον έχει επιληφθεί η αστυνομία
 • Δήλωση ατυχήματος
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Τιμολόγια επισκευής

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός). Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Εάν μου προκαλέσει ατύχημα οδηγός που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία που τον ασφαλίζει;

Βεβαίως. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι οδηγός, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού αυτού οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο ζημιωθέντα. Εν συνεχεία και εφόσον η κατανάλωση του αλκοόλ ή των ουσιών συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται να στραφεί κατά του υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών οδηγού και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε ως αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα.

Πως θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

Η καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο για αποζημίωση από αστική ευθύνη ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό.

Τι μπορώ να κάνω, εάν η ασφαλιστική εταιρία καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωσή μου;

Θα πρέπει σε πρώτη φάση να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τους λόγους που δεν σας καταβάλλει την αποζημίωση.

Ακολούθως, εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε, εφόσον είστε τρίτος ζημιωθείς, να υποβάλετε συγκεκριμένη καταγγελία είτε στη Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) είτε στην εποπτική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Επιτροπή Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων). Εννοείται βεβαίως ότι μπορείτε να ακολουθήσετε και τη δικαστική οδό.

Στην περίπτωση που το παράπονό σας στρέφεται κατά της δικής σας ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε επιπλέον να απευθυνθείτε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Μπορώ να διακόψω την ασφάλισή μου από μία ασφαλιστική εταιρία και να συνάψω νέα με άλλη;

Μπορείτε να διακόψετε την ασφάλιση από μία εταιρία και να συνάψετε νέα με άλλη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να προσκομίσετε στην παλαιά εταιρία το σήμα και το συμβόλαιό σας, καθώς και μία επιστολή με την οποία να ζητάτε τη διακοπή της ασφάλισής σας. Εν συνεχεία μπορείτε να επιλέξετε μία άλλη εταιρία για την ασφάλισή σας.

Εκπτώσεις - ειδικές τιμές

Έκπτωση Δημοσίων υπαλλήλων

Ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δημοσίοι Υπαλλήλοι, οι υπάλληλοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ΔΕΚΟ καθώς και οι Κληρικοί και Ιερωμένοι.

Έκπτωση Ανέργων

Κάποιες εταιρείες στέκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά από την ανεργία προσφέροντας ειδικές τιμές στους ανέργους, σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, είτε εξασφαλίζουν την δωρεά ανανέωση του συμβολαίου του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση που μείνετε άνεργος.

Έκπτωση Ένστολων

Την έκπτωση δικαιούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

 • Aigaion
 • Amtrust Insurance
 • City
 • Evolution
 • Groupama Φοίνιξ
 • Interlife Ασφαλιστική
 • Qudos
 • Road safe
 • Truck Line Insurance
 • Xamila-Asfalistra.gr PLATINUM
 • Xamila-Asfalistra.gr VALUE
 • Ευρωπαϊκή Πίστη